badania-kotrolne

Obowiązek wykonania badań kontrolnych po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

W dzisiejszym artykule skupię się tylko na badaniach kontrolnych, gdyż Klienci często zadają pytania czy w ogóle jest obowiązek ich wykonywania i czy nie można ich  w jakiś sposób ominąć. Jeśli Pracownik przychodzi do pracy zdrowy po zakończonym zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej nić 30 dni, to wydaje się nam, że wszytko jest w porządku i nikogo nigdzie nie trzeba wysyłać.  Nic mylnego.
Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

To Pracodawca zobowiązany jest do skierowania Pracownika na badania kontrolne po powrocie ze zwolnienia lekarskiego. Skierowanie powinno nastąpić w pierwszym dniu od zakończenia okresu zwolnienia, ale przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków. Celem tych badań jest ustalenie przez lekarza medycyny pracy, czy Pracownik odzyskał już zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeżeli na Pracodawcy ciąży taki obowiązek, to tym bardziej Pracownik jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim, na które skieruje go Pracodawca po zakończeniu okresu przebywania na L-4. Badania kontrolne powinny być przeprowadzone w trakcie godzin pracy oraz wykonane na koszt Pracodawcy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzeniem badań profilaktycznych Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy rozliczaniu podróży służbowych.

Jeżeli Pracownik odmówi poddania się badaniom kontrolnym, Pracodawca nie może dopuścić go do wykonywania pracy, natomiast odmowa wykonania ww. badań może stanowić przesłankę rozwiązania stosunku pracy np. na podstawie art. 52 § 1 pkt. 3 kodeksu pracy z powodu zawinionej przez Pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Z kolei niedopilnowanie obowiązku skierowania Pracownika na takie badanie może skutkować nałożeniem na Pracodawcę kary grzywny oraz w określonych sytuacjach, może skutkować odpowiedzialnością cywilną Pracodawcy. Pracownik, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w razie zaistnienia wypadku w pracy może bowiem domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy przyznania od Pracodawcy renty.

Jeżeli Pracownik jest chory krócej niż 30 dni to obowiązek badań kontrolnych nie powstaje!

PRZYKŁAD: Nawet gdyby Pracownik przybywał na zwolnieniu lekarskim 29 dni, następnie przyszedł do pracy na 1-2 dni i wykonywał swoje zadania, a następnie poszedł na kolejne zwolnienie lekarskie trwające kolejne 29 dni to Pracodawca nie ma obowiązku kierowania go na badania lekarskie, mimo że łącznie Pracownik chorował 58 dni. Przesłanka do skierowania na badania kontrolne nie została bowiem spełniona, gdyż Pracownik nie przybywał na jednym zwolnieniu lekarskim jednorazowo dłużej niż 30 dni, a dwa zwolnienia w wymiarze 58 dni przerwał dwudniową obecnością w pracy.

Pracodawca nie może również żądać od Pracownika, a Pracownik nie może sam z własnej inicjatywy  przedstawić zaświadczenia od lekarza, który go leczył (np. lekarz rodzinny), potwierdzające zdolność do pracy. Zaświadczenie to nie jest bowiem wystarczające do dopuszczenia Pracownika do świadczenia pracy. Powyższe potwierdza również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2005 roku, sygn akt . II PK 319/04, z którego wynika, że „Pracownik stawiający się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 k.p.) nie ma obowiązku dostarczenia orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy, o którym mowa w art. 229 § 2 k.p. Jeżeli pracownik stawi się do pracy i zgłosi gotowość jej wykonywania, obowiązek skierowania go na kontrolne badania lekarskie spoczywa na pracodawcy (§ 4 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.)”.

Powyższe zasady nie obowiązują kobiet w ciąży oraz matek przebywających na zasiłkach macierzyńskich, ale o tym może innym razem.

REASUMUJĄC: Jeżeli Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim jednorazowo dłużej niż 30 dni, to Pracodawca musi skierować go na dania lekarskie. Dopuszczenie Pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia wydanego przez lekarza profilaktyka stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Obowiązkiem Pracodawcy jest, bowiem dbałość o zdrowie i życie Pracowników oraz przestrzeganie przepisów bhp.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*