sharon-mccutcheon--8a5eJ1-mmQ-unsplash

Pożyczka w kwocie 5 tys. dla osób prowadzących działalność gospodarczą – czy warto?

Rząd stara się na różne sposoby pomóc małym i dużym Firmą. Tarcza antykryzysowa daje szeroki wachlarz wsparcia, jednak czy to tylko puste obietnice czy też faktyczna pomoc?
Przed nowelizacją specustawy niektóre warunki były trudne do spełnienia. W innym przypadku procedura zakwalifikowania się do określonego dofinansowania była praktycznie niemożliwa.

Tak samo było z pożyczką w wysokości 5 tys. zł. Pierwotnie z pożyczki mógł skorzystać tylko przedsiębiorca, który zatrudniał pracowników. Pożyczka stawała się bezzwrotna jeśli przedsiębiorca zachował taki sam stan zatrudnienia w firmie w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Obecnie krąg podmiotów został poszerzony.

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

– z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

– o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników, a Firmę założyli przed dniem 1 marca 2020 r. (samozatrudnienie/ osoby prowadzące jednoosobną działalność gospodarczą). Przedsiębiorca, który chce uzyskać pożyczkę, nie musi też wykazywać spadku przychodu.

Pożyczki udziela Starosta w związku z powyższym wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia) lub w postaci papierowej do urzędu (wnioski można wrzucać do skrzynek przygotowanych przed urzędem lub wysłać za pośrednictwem poczty).


Co należy zrobić aby pożyczka stała się bezzwrotna ?


JEDEN WARUNEK:
od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca musi zachować ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy. Nawet jeżeli mikroprzedsiębiorca zwolni kilku pracowników, to nadal może liczyć na to że pożyczki nie będzie musiał zwracać.

WAŻNE:
Po upływie ww. okresu należy złożyć w terminie 14 dni wniosek o umorzenie spłaty pożyczki. Wniosek jest pozytywnie rozpatrywany jeżeli oświadczymy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że Firma nadal jest prowadzona.

Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki. – Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Czy każdy otrzyma pożyczkę – NIE!

Nawet jeśli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie spełniała warunki może okazać się, że nie wystarczy środków dla każdego! Może dlatego dopiero Rząd poszerzył krąg podmiotów, ponieważ wiedział że środków i tak nie wystarczy, za to medialnie świetnie na tym wyjdą. W końcu każdemu małemu przedsiębiorcy dają 5 tys. zł.

Dlaczego pieniędzy może nie wystarczyć? Ponieważ zgodnie z art. 31q ust. 1 i 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wynika, że:

-koszty, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc–15zze, są finansowane w roku 2020 r. ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ramach kwot ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020

– na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15zzd, przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla samorządów powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, 2t i 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a tej ustawy.

REASUMUJĄC:
Każdy przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł. Nie trzeba spełniać żadnych warunków. Niestety nie ma gwarancji, ze każdy ją otrzyma!

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*