pusta-sala-2

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE PRZED DATĄ ROZPOCZĘCIA – CZY JEST TO MOŻLIWE ?

Strony w treści umowy pracę mogą wskazać termin, od którego umowa będzie obowiązywać. Jeżeli strony zawierają umowę o pracę na początku miesiąca, natomiast termin rozpoczęcia pracy ustalają na koniec miesiąca – to jak najbardziej taka praktyka jest dozwolona. W takiej sytuacji okres zatrudnienia rozpocznie się dopiero końcem miesiąca, jednak już od początku miesiąca strony będą związane umową o pracę.
Co w sytuacji, jeśli jedna ze stron w trakcie nawiązania umowy o pracę, a jeszcze przed datą rozpoczęcia (pojawienia się w pracy) dojdzie do wniosku, że ta praca nie jest dla niej lub otrzymała lepszą ofertę lub co gorsza pracodawca znajdzie lepszego pracownika.

Odpowiedz na powyższe pytanie jednych zadowoli, innych zasmuci. Otóż przed datą rozpoczęcia jej wykonywania umowy o pracę MOŻNA ROZWIĄZAĆ. Taką możliwość daje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2007 r., II PK 56/07 zgodnie z którym „Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.” Oznacza to, że w dniu nawiązania stosunku pracy rozpoczyna się okres zatrudnienia. Gdy strony wskazały w umowie o pracę dzień jej rozpoczęcia późniejszy niż data zawarcia umowy, czas pomiędzy jej zawarciem, a nawiązaniem stosunku pracy nie jest okresem zatrudnienia. Podwładnemu nie przysługują więc w tym okresie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Jednak każda ze stron może w tym czasie rozwiązać umowę o pracę na zasadach ogólnych przewidzianych w k.p., czyli za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, gdyż możliwość rozwiązania umowy nie zależy od nawiązania między stronami stosunku pracy. Dopuszczalne jest także rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Zgodnie z Art. 36. Kodeksu pracy
§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Dużo zależy również od tego czy na skutek dokonanego wypowiedzenia – umowa o pracę rozwiąże się przed terminem, kiedy pracownik miał stawić się do pracy, czy już po tym terminie. Jeśli ma miejsce druga sytuacja, to pracownik powinien stawić się do pracy, w przeciwnym razie Pracodawca będzie mógł rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy (z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy). Z kolei jeśli na ten czas pracodawca zwolni pracownika z obowiązku wykonywania pracy, to pracownikowi będzie należeć się wynagrodzenie.

Długość okresu wypowiedzenia umów terminowych nie zależy od okresu zatrudnienia. Przy umowie na okres próbny zależy on od długości ustalonego w niej okresu próbnego. Dla pozostałych umów terminowych wynosi: dwa tygodnie. Czas trwania okresu zatrudnienia jest natomiast potrzebny w celu określenia długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. W razie niepodjęcia pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy. Jeżeli jednak pozostawał on wcześniej z tym samym pracodawcą w stosunku pracy, okresy zatrudnienia należy zsumować, co może skutkować dłuższym okresem wypowiedzenia.

REASUMUJĄC:

Rozwiązanie jest dość ciekawe i możliwe do zrealizowania. Jednak przy umowach na czas nieokreślony zastanowiłabym się dwa razy na miejscu Pracodawcy czy warto rozwiązać umowę o pracę jeszcze przed datą jej rozpoczęcia. Wszystkie argumenty  uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę będą dokładnie badane przez Sąd, w związku z powyższym  co zostanie w nich zawarte, jest kluczowe dla sprawy.

Jeśli macie problem (jako Pracodawcy) z podaniem powodów uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem lub wręcz przeciwnie uważacie, że przedwcześnie rozwiązano z wami umowę o pracę. Piszcie na adres: kancelariaprawnakk@gmail.com

 

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*