DSC_3698

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorców, czyli sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Po powrocie z urlopu, z nową energią siadam z powrotem do pisania mojego bloga. Ostatnio zauważyłam, że w Internecie brak jest konkretnej informacji na temat „urlopu wychowawczego” dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przeważnie są to wybiorcze informacje, dlatego postanowiłam krok po kroku opisać sposób składania wniosku o „urlop wychowawczy”.
Po pierwsze chce zaznaczyć, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma prawo do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, natomiast pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wychowawczego. Główny cel tej instytucji jest taki sam dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą, innej jednak używa się terminologii,

Rodzic, który chce skorzystać z tzw. urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców, musi w pierwszej kolejności zawiesić działalność gospodarczą w związku z osobistą opieką nad dzieckiem, po drugie złożyć specjalne oświadczenie do ZUS-u . Jeśli to zrobi w terminie 7 dni od zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego, ma opłacaną przez budżet składkę emerytalną i rentową w takiej wysokości, jak „czynny” przedsiębiorca. Wyjątkiem są osoby, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż pół roku – w ich wypadku opłacana jest tylko składka emerytalna, i to w niższej kwocie.
Okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przez który przedsiębiorca może liczyć na opłacanie składek z budżetu państwa, wynosi 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. W wyjątkowej sytuacji okres ten może zostać wydłużony do 6 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki rodzica lub opiekuna.
Prawo do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wymiarze 3 lat można wykorzystać jednorazowo (w całości) lub w nie więcej niż 4 częściach.

A teraz bardziej konkretnie jeśli chodzi o sam wniosek :
Jak już wspomniałam wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składamy w terminie 7 od zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego, na który składa się zasiłek macierzyński -co do zasady 20 tygodni, dodatkowy urlop macierzyński w pełnym wymiarze 6 tygodni i urlop rodzicielski 26 tygodni co łącznie daje nam 52 tygodnie.  Przy zawieszaniu działalności należy zaznaczyć oświadczenie (pole 14.3), że działalność zostaje zawieszona w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W przypadku zgłaszania tego rodzaju zawieszenia należy także wskazać datę – do kiedy działalność będzie zawieszona. Wskazanie okresu zawieszenia nie jest jednak równoważne z automatycznym jej wznowieniem po tym okresie. Przed upływem końca okresu zawieszenia przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności, w przeciwnym przypadku będzie podlegał wykreśleniu z CEIDG, na podstawie art. 34 ust 2. pkt 3a) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
Następnie należy złożyć w ciągu 7 dni od zawieszenia działalności gospodarczej oświadczenie do ZUS o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, które zawiera m.in.:
1) imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL i miejsce zamieszkania;
2) dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (nie może być wcześniejszy niż dzień, w którym oświadczenie zostało złożone);
3) dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
4) dane dziecka + należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka + ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;

Po dokonaniu tych dwóch głównych czynności w ściśle określonym terminie pozostaje się cieszyć wspólnymi chwilami z dzieckiem.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Comments

 • Proszę o informację,
  Czy jeśli zasiłek macierzyński został zakończony 28 marca 2016; od 29 marca do 10 maja przebywam na zwolnieniu lekarskim. Od 11.05. chciałabym zawiesić działalność w związku z osobistą opieką nad dzieckiem, czy mogę?
  W czasie zawieszenia chciałabym szukać pracy na etat. Czy jeśli znajdę, mogę to zawieszenie w związku z opieką nad dzieckiem „zamienić” na zwykłe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej?
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

 • Witam,
  Co będzie w sytuacji gdy była prowadzona działalność gospodarcza od 01.07.2013, od 29.09.2013 przebywałam na urlopie macierzyńskim a od 29.09.2014 roku mam zawieszoną działalność gospodarczą do 09.2016 ze względu na urlop wychowawczy. Moje pytanie jest takie czy przysługuje mi zasiłek chorobowy po odwieszeniu działalności zgodnie z art4 ust2 ustawy zasiłkowej (iz przerwa z powodu urlopu wychowawczego nie powoduje utraty możliwości uzyskania zasiłku chorobowego). Jeśli tak to jakie formalności trzeba spełnić? A jeśli nie to czy po zamknięciu działalności i rejestracji w PUP przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Z góry dziękuje za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Witam, a czy przedsiębiorcza mama przebywająca na „urlopie wychowawczym” może „dorobić sobie” na umowę o dzieło, przy czym praca ta pokrywałaby się z przedmiotem działalności gospodarczej? Dziękuje z góry za odpowiedź :)

  • Witam serdecznie

   Oczywiście podczas urlopu wychowawczego może Pani podjąć pracę. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu, zajęcia te nie mogą wyłączać możliwości osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z wyrok NSA z dnia 25 marca 2011 r., I OSK 2066/10, LEX nr 1079748 „w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z kolei dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje uprawnionemu, jeżeli podjęcie pracy zarobkowej czy zatrudnienia nie uniemożliwi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z obu unormowań wynika, że nadrzędnym celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez pracownika. Istotą takiej osobistej opieki jest to, że dla osoby korzystającej z urlopu wychowawczego zasadniczym, stałym i codziennym obowiązkiem jest zapewnienie dziecku niezbędnych środków bezpieczeństwa, utrzymania, rozwoju i wychowania, i to w takim zakresie, w jakim równoczesne sprawowanie opieki przez inne osoby jest zbędne. W konsekwencji należy przyjąć, że podjęcie zatrudnienia w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego jest dopuszczalne wyjątkowo wtedy, gdy nie doprowadzi do wyłączenia możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ocena co do możliwości sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem musi odnosić się do czasu podjętej pracy, a nie do całego okresu urlopu wychowawczego”. Oznacza to, że podczas urlopu wychowawczego może Pani pracować na podstawie umów cywilno-prawnych np. umowy zlecenia, bądź o dzieło w zależności od tego co ma być przedmiotem umowy.

 • Witam, a czy przedsiębiorcza mama przebywająca na „urlopie wychowawczym” dostanie zasiłek macierzyński jeśli urodzi drugie dziecko w trakcie trwania tegoż urlopu? Jeśli tak, to jaka będzie podstawa takiego zasiłku. Dziękuje z góry za odpowiedź :)

  • Witam serdecznie Pani Agnieszko

   Okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przez który przedsiębiorca może liczyć na opłacanie składek z budżetu państwa, wynosi 3 lata, co do zasady nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Podczas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz podczas zawieszenia działalności gospodarczej odprowadzane są za nas przez Skarb Państwa składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Urodzenie jednak dziecka w trakcje „sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ” i nie skutkuje wypłatą zasiłku macierzyńskiego – w tym czasie bowiem nie podlega Pani ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z powyższym jeśli kończy się Pani okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem należy złożyć wniosek o odwieszenie działalności gospodarczej i od razu należy przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jeśli nie jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o prace i nie osiąga Pani minimalnego wynagrodzenia. Niestety jeśli urodzi Pani dziecko po 1 stycznia 2016 roku, zastosowanie będą miały w Pani przypadku nowe przepisy.

 • Witam,
  powyższy artykuł dotyczy bardzo klarownej sytuacji, tzn kobieta prowadząca działalność gospodarczą pobiera zasiłek macierzyński, następnie w odpowiednich terminach zawiesza tą działalność tytułem „sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem” i składa w ZUSie stosowne oświadczenie. A co w sytuacji, gdy kobieta w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zawiesza działalność gospodarczą. Nie może ona złożyć tego oświadczenia do ZUSu, ponieważ ma inny tytuł do ubezpieczeń – zasiłek macierzyński. Czy w związku z tym, jeśli po zakończonym okresie pobierania ww. zasiłku złoży w ciągu 7 dni stosowne oświadczenie do ZUSu, zostanie objęta ubezpieczeniem emerytalym, rentowym i zdrowotnym w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem?

  • Witam serdecznie Pani Wiolu

   Jeżeli działalność gospodarcza jest już zawieszona a chciałaby Pani skorzystać z zawieszenia z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (na podstawie art. 14a ust. 1d SDG) lub wydłużyć okres zawieszenia, może Pani złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu wypełniając rubryki wniosku.
   14.1 Data rozpoczęcia zawieszenia (w powyższym przypadku należy w rubryce 14.1 wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej uprzednio zgłoszoną do CEIDG)
   14.2 Okres zawieszenia do
   14.3 Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników
   14.4 Informacja o zawieszeniu działalności z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

   – wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu składamy w terminie 7 od zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego.

   • Dzień dobry,
    zastanowiło mnie w jaki sposób można wskazać we wniosku „datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej uprzednio zgłoszoną do CEIDG” skoro ustawa w art. 14 mówi: „6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku”.
    Kolejne związane z tym pytanie – od kiedy będzie liczony trzyletni okres zawieszenia działalności?
    I nieco osobna kwestia – co w sytuacji gdy pracownik prowadzi działalność i jest jednocześnie zatrudniony na etacie (i tu składki opłaca za niego pracodawca). Czy zawieszenie działalności i przejście na urlop wychowawczy z tytułu zatrudnienia powoduje, że nadal ma zagwarantowane ubezpieczenia w ZUS czy powinien opłacać składki osobiście? A może powinien również działalność zawiesić z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?
    Dalszą kwestią będą terminy zakończenia urlopu wychowawczego i takiego zawieszenia – niekoniecznie pokrywające się choćby ze względu na wiek dziecka, do którego można się opiekować 6 lat oraz 5 lat. Czy można prosić o rozpatrzenie takich sytuacji?

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*