opłata od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – prawo pracy

Ostatnio spotkałam się z bardzo dziwną sytuacją. Reprezentując Klienta jako profesjonalny pełnomocnik z zakresu spraw pracowniczych (przywrócenie do pracy) złożyłam w jednym z Sądów w Polsce pozew wraz z opłatą sądową ale już bez opłaty skarbowej. Jakie było moje zdziwienie kiedy otrzymałam od tamtejszego urzędu miasta (ze względu na właściwość Sądu) „monit” z obowiązkiem uregulowania ww. opłaty skarbowej. Niestety dopiero dwa pisma wyjaśniające przekonały urząd, że jednak „racja” jest po mojej stronie. W związku z powyższym postanowiłam napisać kilka słów na ten temat, bowiem czasami zdarza się, że niektórzy profesjonalni pełnomocnicy również mają problemy z kwestią dotyczącą konieczności uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw złożonych w postępowaniach toczących się w wydziałach pracy sądów powszechnych. Z kolei Sądy zgodnie z treścią przepisu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) zobowiązane są przekazywać organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych pełnomocnictw.

Na początku zacznę wiec od podstaw. Wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Ww. opłatę dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Organem takim jest wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu/pozwu. Warto zauważyć, że opłacie skarbowej podlega również udzielenie przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa (substytucji). Co do zasady jeżeli udzielają Państwo radcy prawnemu/adwokatowi itp. pełnomocnictwa na piśmie do zastępowania przed organem administracji publicznej lub sądem obowiązkiem jest uiszczenie opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa. Jednak nie w każdym przypadku ta zasada ma zastosowanie. Ustawa przewiduje bowiem zwolnienia uzależnione od rodzaju sprawy i od osoby pełnomocnika. Powyższą kwestie dokładnie reguluje ww. ustawa o opłacie skarbowej. Ja zajmę się jednak tylko kwestą dotyczącą spraw z zakresu prawa pracy. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt. 1f ww. ustawy z dnia nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach m.in. zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.
Mimo, że przepisy nie określają dokładnie jak należy rozumieć pojęcie „zatrudnienia”, to zgodnie z doktryną oraz orzecznictwem należy przyjąć, że dotyczy to spraw wynikających nie tylko ze stosunku pracy ale również spraw o renty oraz odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Zachodzi bowiem ścisły związek przedmiotowy ze stosunkiem pracy, a pogorszeniem się stanu zdrowia pracownika ze względu np.: na wykonywaną pracę. Również sprawy dotyczące przywrócenia do pracy korzystają ze zwolnienia dotyczącego opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, mimo, że zatrudnienie w chwili składania pozwu nie istnieje. Jako przykład potwierdzający ww. tezę można podać postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2012 roku, sygn. akt III PK 16/12, w którym stwierdzono, że „złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie dotyczącej przywrócenia do pracy nie podlega opłacie skarbowej. Opłata taka nie wchodzi w skład niezbędnych kosztów procesu, o których mowa w art. 98 § 1 KPC”. Nie ulega więc wątpliwości, że sprawa, w której przedmiotem sporu jest przywrócenie do pracy, dotyczy wprost zatrudnienia, w związku z powyższym nie ma obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

REASUMUJĄC: W większości spraw z zakresu prawa pracy nie dokonuje się opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielanego profesjonalnemu pełnomocnikowi. Zapamiętać i wykorzystać 😉

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*