ben-white-148430

Czy Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w czasie pobytu na L-4 ?

Mój ostatni post dotyczył sytuacji odwrotnej czyli czy: czy pracodawca może zwolnić Pracownika w czasie przebywania na L-4 ( link do strony: http://blog-prawopracy.pl/?p=306 ) Na pierwszy rzut oka wydawałoby się że Pracownika i Pracodawcę obowiązują te same zasady. TAK JEDNAK NIE JEST.
Otóż Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może wypowiedzieć umowę o pracę także w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub w czasie przebywania na urlopie, gdyż nie ograniczają go żadne przepisy w tym zakresie. W tej sytuacji co do zasady tylko po stronie Pracodawcy choroba pracownika uniemożliwia mu wypowiedzenie umowy.

Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w dowolnym czasie trwania zatrudnienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy w tym okresie pracuje w zakładzie pracy, czy też przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, rodzicielskim, czy wychowawczym. Żadne przepisy prawa pracy nie przewidują sankcji dla pracownika, jeżeli dokona wypowiedzenia umowy o pracę, nawet w czasie chorobowego.

Jeśli Pracownik przebywa na L-4 i chce wypowiedzieć umowę może zrobić to za pośrednictwem poczty i przesłać wypowiedzenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta zwrotka). Tylko dzięki potwierdzeniu odbioru Pracownik i Pracodawca będą mogli określić dzień rozwiązania umowy o pracę. Należy pamiętać, że w tej sytuacji rozpoczęcie biegu terminu wypowiedzenia będzie liczony od daty odbioru listu przez Pracodawcę, a nie jego wysłania. W zależności od tego, czy Pracodawca odbierze wypowiedzenie od razu, czy też będzie je awizował, termin od którego będzie liczony okres wypowiedzenia może się przesunąć.

Z kolei jeżeli Pracodawca w ogóle nie odbierze od Pracownika listu zawierającego wypowiedzenie, w takiej sytuacji bezskuteczny upływ 14 dniowego terminu (2x awizowane) pozwala przyjąć domniemanie, że pismo zostało dostarczone, a do Pracownika wraca list z adnotacją: „zwrot – nie podjęto w terminie” i od tego zdarzenia liczymy termin.

Takie stanowisko zajął także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 października 2005, sygn. akt: I PK 37/05 przyjmując, że oświadczenie woli jest skutecznie złożone, jeżeli pracownik świadomie nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej oświadczenie pracodawcy, a ma realną możliwość zapoznania się z jego treścią, tzn. nic nie stoi na przeszkodzie żeby ją odebrał. Przyjmuje się, że pracownik najpóźniej z upływem siódmego dnia od chwili powtórnego awizowania przesyłki zawierającej wypowiedzenie pracodawcy mógł zapoznać się z jego treścią. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji, gdy to Pracownik wysyła list do Pracodawcy.

REASUMUJĄC: Pracownik w każdym czasie, także w czasie swojej choroby, może złożyć Pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji w zakresie stosunku pracy.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*