dziecko

500 zł – na pierwsze dziecko, krok po kroku.

Rodziny, które mają jedno dziecko, nie pozostaną bez pomocy państwa, również dla nich rząd znalazł sposób aby im pomóc. Niestety w tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe. Górna granica to 800 zł na osobę w rodzinie, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne – 1200 zł). Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie oznacza nic innego jak suma dochodów rodziny, z tym że za rodzinę uznaje się małżonków, rodziców dzieci (czyli również konkubinat), opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Następnie tak ustalony dochód wszystkich członków rodziny przelicza się na osobę zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wsparcie otrzymają również osoby samotnie wychowujące dziecko, przy czym za takie podmioty na gruncie ustawy uznaje się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Przy czym nawet w przypadku takich osób kryterium dochodowe na pierwsze dziecku musi zostać spełnione, czyli dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie może przekraczać 800,00 zł.

Pamiętać należy, że wyjątkowo w 2016 r. podstawą jest dochód za 2014 r.

Świadczenie 500 zł na pierwsze dziecko nie przysługuje, mimo spełnienia powyższych warunków, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek składany w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
Wniosek musi zwierać dane dotyczące:
1. osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;
2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Do wniosku należy dołączyć dane o dochodach, gmina natomiast powinna sama pozyskać dane z urzędu skarbowego, ZUS czy KRUS.
Do wniosku trzeba dołączyć również dodatkowe zaświadczenia i oświadczenia, niezbędne w indywidualnych sprawach, w tym m.in. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców – określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*