zegar i maszyna do pisania

Wysokość wynagrodzenia i składek ZUS – zmiany obowiązujące od 2016 roku!

Początek nowego roku przynosi nowe regulacje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ma to istotny wpływ na zasady odprowadzania składek naliczanych na ubezpieczenie społeczne i tych odprowadzanych od umów zleceń. Czego dotyczą zmiany? Jakie niesie to za sobą konsekwencje dla pracowników i pracodawcy? O tym już za moment.

Zmiana minimalnej kwoty wynagrodzenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016, płaca minimalna w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrasta o 100 zł. Oznacza to, że w bieżącym roku zarobek osoby zatrudnionej na pełny etat będzie wynosić 1 850 zł brutto. Dla pracownika oznacza to, że zgodnie z prawem nie może on otrzymać „na rękę” wynagrodzenia niższego niż 1355 zł. W przeciwnym razie będzie to traktowane jako naruszenie praw pracowniczych.

Ile zarobią nowozatrudnione osoby
Kolejną kwestią, którą warunkują zmieniające się przepisy jest wysokość wynagrodzenia, które pracodawca powinien wypłacić osobom zaczynającym nową pracę w 2016 roku. Kwota ta nie może stanowić mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Innymi słowy osoby, które dopiero rozpoczynają pracę i z tego tytułu mają otrzymać najniższą płace powinny otrzymać 1480 zł brutto. Przepisy, o których mowa nie dotyczą jednak osób, które są zatrudnione na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie (umowy cywilnoprawne).

ZUS od stycznia 2016 roku
Jak już pisaliśmy wyżej, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku wynosi 1850 zł brutto. Przyjęto ponadto, że w tym roku przeciętne, miesięczne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 4 055zł brutto (w 2015 roku wynosiło 3959 zł). Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i zmiana prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wpływają na wysokość składek ZUS.
Za okres od stycznia do grudnia tego roku kwestia ta wygląda następująco:
1. Ubezpieczenie społeczne – preferencyjny ZUS przedsiębiorcy, czyli tzw. mały ZUS
Opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe. Jednak zaczynając działalność gospodarczą mamy możliwość skorzystania z pewnego rodzaju ułatwienia. Jako początkujący przedsiębiorcy, przez okres dwóch lat, po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, mamy prawo do płacenie niższych składek. Są one określane mianem małego ZUS-u.
Podniesienie płacy minimalnej ma wpływ na wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy korzystają z małego ZUS-u. Składka na ubezpieczenie społeczne, po zmianach, o których mowa, dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą wynosi 176,33 zł.
Na kwotę tę składają się następujące składki:
• emerytalna (108,34 zł)
• rentowa (44,40 zł)
• wypadkowa (9,99 zł)
• chorobowa (13,60 zł)

2. Ubezpieczenie społeczne – podstawowy ZUS przedsiębiorcy (tzw. duży ZUS)
Każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą jest zobowiązana do odprowadzania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek społecznych i zdrowotnych. Dowolną płatnością dla przedsiębiorcy jest natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe.
Podstawę naliczenia składek odprowadzanych do ZUS-u jest 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z tymi ustaleniami, podstawowa składka na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy płacą tzw. duży ZUS wynosi 772,96 zł.
Na tę kwotę składają się następujące składki:
● emerytalna (474,92 zł)
● rentowa (194,64 zł)
● chorobowa (59,61 zł)
● wypadkowa (43,79 zł, dla płatników zatrudniających maksymalnie 9 pracowników)

Ubezpieczenie zdrowotne
W 2016 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy wynosi 288,95 zł. Kwota ta ustalona jest na takim poziomie ze względu na mniejszą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, jak również osób współpracujących z nimi, a która wynosi 3210,60 zł.

Wysokość składek ZUS od umów zleceń w 2016 roku
Od nowego roku inaczej też rozpatruje się kwestię oskładkowania umów zleceń. W tym wypadku odprowadzanie składek do ZUS-u jest przymusowe do momentu uzyskania przez ubezpieczonego minimalnego wynagrodzenia.
Dotychczas było tak (tj. do końca 2015 roku ), że osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń obowiązkowo objęta była ubezpieczeniami emerytalnym i rentownym z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Mogła ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Z reguły więc zleceniobiorcy wybierali umowę z najniższą podstawą wymiaru składek płacąc niewielkie składki ZUS, by uniknąć kosztów.
Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał płacić składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy czym, zmienione przepisy zawierają zastrzeżenie, że zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia, jeśli łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.
Przykład: jeśli ktoś będzie wykonywał trzy zlecenia – pierwsze (A) za 600 zł, drugie(B) na 2500 zł, a trzecie(C) na 1500 zł, to obecnie osoba ta – oprócz składek z umowy (A) – będzie musiała opłacić składki od trzeciego (C) zlecenia, np. tego za 1500 zł. Zsumowana podstawa wymiaru składek wyniesie 2100 zł, a więc będzie wyższa od ustawowego minimum. W tej konfiguracji dopiero trzecia umowa (B), opiewająca na 2500 zł, nie będzie podlegała ZUS. Oczywiście zleceniobiorca będzie też mógł wybrać wariant mniej skomplikowany – zmienić obowiązkowy tytuł do ZUS z dotychczasowej umowy(A) i (C) na tę, z tytułu wykonywania której pobiera co miesiąc 2500 zł, umowa (B).
W związku z powyższym zleceniobiorcy, dla których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w danym miesiącu będzie niższa niż wynagrodzenie minimalne i którzy spełniają określone warunki, będzie podlegać ubezpieczeniom z innych, pozostałych tytułów.

Konsekwencje zmian dla pracodawców i pracowników
Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 roku zmiany są korzystne dla pracowników, który zarabiają najmniej, ponieważ przy wzroście o 100 zł brutto, każdy z nich na rękę otrzyma o 69 zł więcej niż w roku ubiegłym. Pozostali zatrudnieni nie odczują tych zmian. Zmiana ta jest natomiast mniej korzystna dla przedsiębiorców, dla których wyższa płaca minimalna to jednocześnie wyższe koszty zatrudnienia, a są to wydatki rzędu 1448,88 złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Artykuł powstał przy współpracy z licencjonowanym biurem rachunkowym Tax Expert 24 www.http://taxexpert24.pl/, oferującym kompleksową obsługę księgową, doradztwo prawne oraz podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*