niebezpieczna praca

Renta – kto może się o nią starać?

Wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy możemy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub u swojego pracodawcy. Aby dostać rentę, trzeba spełnić następujące warunki. Po pierwsze, być oficjalnie uznanym za niezdolnego do pracy. Orzeczenie potwierdzające niezdolność do pracy wydaje lekarz orzecznik z ZUS. Niezdolność do pracy może zostać orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat lub w wyjątkowych, nierokujących na poprawę przypadkach bezterminowo.

Lekarz może uznać, że jesteśmy:
– całkowicie niezdolni do pracy- czyli brak jakiejkolwiek zdolności do wykonywania pracy bądź;
– częściowo niezdolni do pracy – czyli straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami.

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w orzeczeniu określa:
– datę powstania niezdolności do pracy;
– trwałość lub przewidywany okres jej trwania;
– trwałość lub przewidywany okres trwania niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– celowość przekwalifikowania zawodowego;
– związek przyczynowy niezdolności do pracy z określonymi okolicznościami.

Co do zasady lekarz wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku, gdy jest ona niewystarczająca, lekarz może zlecić:
– uzupełnienie dokumentacji;
– przeprowadzenie obserwacji szpitalnej;
– wykonanie dodatkowych badań;
– przeprowadzenie badań przez psychologa;
– przeprowadzenie badań przez lekarza konsultanta.

Osoba, która stara się o rentę musi spełnić łącznie trzy warunki:
– musi być całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy;
– posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy;
– niezdolność do pracy musi powstać w jednym z określonych prawem okresów, tj. w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Należy pamiętać, ze okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy konieczny jest również odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby ubiegającej się o świadczenie, w chwili powstania niezdolności do pracy. Okres ten wynosi:
– 1 rok– jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
– 2 lata– jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;
– 3 lata– jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;
– 4 lata– jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;
– 5 lat– jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
W sytuacji gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, wymagany staż ubezpieczeniowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem się z wnioskiem lub przed powstaniem niezdolności do pracy.
Warunek odpowiedniego stażu uznaje się również wobec osób, które nie mają wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, ale zgłoszenie do ubezpieczenia nastąpiło przed osiągnięciem przez nie 18. roku życia albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu przez nie nauki w szkole ponad podstawowej lub wyższej. W tym wypadku do dnia powstania niezdolności do pracy osoby te muszą posiadać nieprzerwane okresy składkowe i nieskładkowe (lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy).

W przypadku wydania przez lekarza orzecznika decyzji negatywnej, osobie ubiegającej się o świadczenie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do właściwej komisji lekarskiej. Sprzeciw należy złożyć za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego orzecznika.
REASUMUJĄC: Jeśli istnieją przesłanki do uzyskania renty warto się o nią strać, a tym bardziej składać sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, jeśli uważamy, że renta się nam należy. Należy dodatkowo pamiętać, że warunek posiadania odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego nie jest wymagany w przypadku osób, które stały się niezdolne do pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*